Årsmöte 2019

Plats: Reportrar utan gränser, Kungsgatan 62 (T-Hötorget), Stockholm.
Datum och tid: Tisdag,12 mars 2019, 17:00 – 18:00

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
 5. Val av justeringsmän, som jämte ordförande ska justera mötesprotokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Arbetsplan och budget fram till nästa årsmöte
 11. Förslag som väckts till eller av styrelsen
 12. Val av
  1. styrelseordförande för ett år
  2. kassör för ett år
  3. styrelseledamöter för två år
  4. tre suppleanter för två år
  5. revisor för ett år
  6. Val av valberedning bestående av tre personer
 13. Övriga frågor

Valberedningens förslag
Till posten som ordförande föreslås Erik Halkjaer, född 1973, bosatt i Stockholm. Styrelseledamot sedan mars 2017. Kassör sedan mars 2018. Journalist sedan mer än 20 år, större tiden som frilans med fokus på Latinamerika och globala ut-vecklingsfrågor. Senaste åren arbetat med Dagens Nyheter Global Utveckling och varit redaktör för tidskriften Afghanistan-Nytt. Halkjaer har också varit chefredak-tör och ansvarig utgivare för tidskrifterna OmVärlden och Latinamerika, och arbe-tat som pressekreterare för bl a Svenska Röda Korset.

Till posten som kassör föreslås Bengt Ekman, född 1950, bosatt i Stockholm. Nyligen pensionerad från Sida där han arbetat i 37 år och bland annat varit biträ-dande generaldirektör, chefscontroller och ekonomichef. De sista fyra åren var Ekman på Afghanistanenheten, dessförinnan chef i Burma i nästan fem år. Ut-landstjänstgöringar också i Vietnam, Indien och Sri Lanka.

Som styrelseledamot föreslås Siri Hill, född 1988, bosatt i Stockholm. Verksam som journalist i fyra år, för tillfället reporter på Kulturnyheterna SVT. Dessförinnan till stor del på SR – bl a Ekot, P4 Stockholm, Radio Sweden och Kulturnytt. Också gjort frilansreportage för P2 och SvD Insikt, bl a från Kairo, och arbetat som social medier- och webbredaktör på SVT Riks.