EU-kommissionens förslag till medielag bygger på Reportrar utan gränsers idéer

EU-kommissionens förslag till en ny medielag, European Media Freedom Act (EMFA), är ett viktigt kliv för att bevara demokratin, stärka rättsstaten och medias oberoende.  Reportrar utan gränser (RSF) medverkar gärna för att ytterligare förstärka initiativet som innehåller flera av organisationens rekommendationer.

– Vi välkomnar och försvarar kommissionens förslag till europeiska lagstiftning om mediefrihet. Förslaget visar på EU-kommissionens vilja att svara upp mot unionens värderingar mot mäktiga privata företag, auktoritära stater och yttre påverkan, säger RSF:s generalsekreterare Christophe Deloire.

Flera av de rekommendationer som RSF lagt fram genom en rapport från Forum for Information and democracy, A new deal for journalism, har anammats av EU-kommissionen. RSF noterar dock att det finns områden i förslaget som behöver utvecklas och förbättras.

EU-kommissionens vice ordförande, Vera Jourova, och EU:s kommissionär för den inre marknaden, Thierry Breton, vill att medielagen, EMFA, ska ligga till grund för en gemensam grund för skyddsåtgärder för mediefrihet som ska kunna tillämpas i hela EU.

– En sådan här medielag är mycket välkommen i en tid då journalistik och media i flera av EU:s medlemsstater utsätts för attacker i allt högre grad. Lägg på det en otillbörlig konkurrens från techjättarnas digitala plattformar och ett växande problem med desinformation, säger Erik Halkjaer, ordförande för RSF Sverige.

Läs mer om RSF:s analys av situationen för pressfrihet i EU här.

Den föreslagna lagstiftningen innehåller ett flera av de förslag som RSF lagt fram under sina diskussioner med europeiska institutioner de senaste månaderna. Det handlar bland annat om de principer som lagts fram inom ramen för International Partnership for Information and Democracy, där Sverige ingår.

Det är principer som lyfter fram EU-medborgarnas rätt till pluralistisk och oberoende information för att kunna delta i den offentliga debatten. Det gäller också skyddsmekanismer för att säkerställa det redaktionella oberoendet, säkerställa oberoende public service och att kunna ge garantier för källskydd samt ett förbud mot att använda spionprogram mot journalister.

Flera av de rekommendationer som presenteras av det av RSF initierade Forum for Information and Democracy har likaså anammats av EMFA, särskilt de som hänvisar till en hållbar mediamarknad. Om dessa rekommendationer går det att läsa i rapporten A New Deal for Journalism,.

RSF vill här särskilt belysa vikten av mediemarknadens inverkan på pluralism och redaktionellt oberoende, som reglerar statlig reklam och säkerställer insyn i mediaägandet. EMFA hänvisar till den av RSF framtagna standarden, Journalism Trust Initiative (JTI), som är en självreglerande standard som gör det möjligt för medier att främja tillförlitliga informationskällor online. Ett företag som ställt sig bakom JTI är Schibsted genom tidningarna Aftenposten i Norge och Svenska Dagbladet i Sverige.

Det är viktigt att de här bestämmelserna utvecklas och stärks inom EMFA, framför allt för att definiera vilka medier som ska kunna dra nytta av stärkta skyddsmekanismer mot de digitala plattformarnas moderering, där till exempel innehåll kan tas bort. Såsom förslaget är utformat i dag är detta inte helt tydligt.

Om självreglering ska användas som underlag för skydd krävs en standard för detta. JTI uppfyller alla krav och bör användas som ram för detta inom EMFA.

En annan aspekt av EMFA som behöver utvecklas är skyddet av det europeiska informationsutrymmet mot yttre manipulation och påverkan. EMFA erbjuder samordnade åtgärder mot medier utanför EU som undergräver eller hotar den allmänna säkerheten och försvaret, men så som det är utformat i dag finns inte en lämplig och legitim rättslig ram för detta. RSF lade vid den globala konferensen om mediefrihet, i Estland, i februari i år fram ett förslag till en ömsesidig mekanism som skulle kunna tillgodose detta behov.