Fem rekommendationer till EU för ett säkrare AI

Den slutgiltiga texten för Europeiska unionens AI-förordning antas denna vecka. Nu är det av största vikt att unionen sätter i gång och fyller i de luckor som finns så att det kan införas internationella regleringar. Reportrar utan gränser (RSF) har fem förslag på hur de ska gå till.  

Från och med denna vecka finns möjligheten att dra igång jobbet för att se till att AI regleras så att det blir ett verktyg för utveckling och inte en fara för demokratin. I mars röstades EU:s AI-förordning (AI Act) igenom. Nu har lagen översatts och denna vecka väntas den slutgiltiga texten godtas. Den lag som EU röstat igenom är nödvändig men den tar inte itu med de stora utmaningarna som finns för att säkra att AI inte missbrukas.

I linje med Reportrar utan gränsers föreslagna 12-punkts New Deal för rätten till information, uppmanar vi unionen att ta fram en europeisk AI-plan som kommer att möjliggöra utvecklingen av en AI-industri som skyddar rätten till information i EU:s medlemsländer.

– Nu när AI-lagen har översatts till samtliga språk i EU:s medlemsländer kommer den europeiska AI-industrin att växa. Men det saknas fortfarande regleringar som gör utvecklingen säker. För att fylla dessa luckor uppmanar vi EU-kommissionen att upprätta en plan för att skydda informationsintegritet och tillgång till tillförlitlig information, säger Vincent Berthier, chef för RSF:s tekniska avdelning i Paris.

Reportrar utan gränsers fem förslag på hur det ska kunna genomföras:

  • Reglera utvecklingen av industriella standarder för AI-system avsedda för information. De algoritmer som används måste respektera journalistiska standarder och bygga på principerna i Paris Charter on AI and Journalism som lanserades av RSF i juli förra året. De system som används vid produktion av information ska omfattas av rättsliga säkerhetskrav.
  • För att förhindra att innehåll skapas i desinformationssyfte måste AI-system som görs tillgängliga på marknaden ge garantier när det gäller skydd av journalistiska källor och innehållstransparens. Detta behövs också för att förhindra spridningen av oidentifierade deepfakes, som bland annat kan användas för att kapa journalisters identitet och misskreditera journalistiskt arbete. Vidare bör innehållsproducerande system sträva efter att återge en korrekt och pluralistisk information. Det behövs en standard så att AI-systemen tränas på tillförlitligt material.
  • För att det medieinnehåll som AI-systemen använder ska uppfylla journalistiska kvalitetsnormer kräver RSF att producenterna utgår från ett tillförlitligt material som tagits av trovärdiga källor, till exempel medier som använder standarden Journalist Trust Inititativ (JTI). De källor som används för att producera innehåll måste också citeras och författarna måste få ersättning. Denna ersättning bör ske inom ramen för kollektiva förhandlingar med utgivare och företrädare för journalister.
  • Finansiera och uppmuntra öppna data så att AI-system kan få tillgång till mer varierade data. Syftet med denna åtgärd är att göra det möjligt för system som producerar informationsinnehåll att få tillgång till data som möjliggör en mångfald av åsikter i det innehåll som produceras.
  • Utveckla plattformar för offentlig dokumentation av AI-system. Journalister och medier måste ha tillgång till tillförlitliga och oberoende konsekvensbedömningar, utvärderingar och rekommendationer om de AI-system som finns tillgängliga på marknaden.

    Foto: RSF