FN-resolution stärker journalister

Den nya resolutionen är tydligare och mera konkret om de åtgärder som ska gälla för att skydda journalister bättre och manar FN:s medlemsländer att se till att säkra och trygga arbetsvillkor gäller för journalister så att de oberoende kan utföra sitt arbete. I resolutionen sägs att journalister måste skyddas i fredstid likaväl som när det pågår krigshändelser. Resolutionen fördömer olaglig eller hemlig övervakning av journalisters arbete och manar enskilda länder att vidta åtgärder när arbetsmöjligheter försvåras.

Alla dessa punkter fanns med bland de rekommendationer som Reportar utan gränser lagt fram inför FN:s kommissionen för mänskliga rättigheter. I likhet med alla andra resolutioner som antas av kommissionen är inte heller denna bindande. Uttalandet är ett principuttalande. FN:s medlemsländer måste agera och måste skapa möjligheter för att bättre kunna leva upp till resolutionens budskap. Flera länder, bl.a. Frankrike och Österrike initierade arbetet med den nya resolutionen som också stöddes av mer än 90 länder.