Journalisten Ali Taleb skickas tillbaka till Irak trots allvarliga hot

Maktlös inväntar han nu avvisningen till hemlandet, där en irakisk klan vill ”se hans blod flyta”. Reportrar utan gränser ser med stor oro på situationen och uppmanar migrationsmyndigheterna att se över sitt beslut om avvisning. Strax efter lunchtid i lördags kom tre män och knackade på hemma hos Ali Taleb i Jakobsberg norr om Stockholm. Männen var civilpoliser som på uppdrag av Migrationsverket kommit för att hämta Ali Taleb och föra honom till förvarsenheten i Märsta utanför Stockholm. Gripandet kom som en chock för Ali, eftersom han inte fått någon information från migrationsmyndigheterna om att hans asylsökningsprocess är avslutad.

– Jag trodde att mitt fall fortfarande var aktuellt, att det fanns en chans att jag skulle få stanna, säger Ali Taleb. Det är ute med mig om jag måste återvända till Bagdad.

Reportrar utan gränser har tidigare rapporterat om den irakiske journalisten Ali Taleb som hotats till livet efter att hans film Night of Baghdad lett till att flera irakier som synts i filmen gripits av amerikansk militär. De irakiska männen greps eftersom de i filmen trotsar det rådande vapenförbudet i Bagdad. Medlemmar av samma klan som de gripna vill nu se att Ali Taleb vedergälls för den smärta han har orsakat deras ”bröder”. I ett brev från ”Iraks klanråd” kräver klanen att Ali Taleb utvisas från Sverige för att de vill se hans blod flyta som vedergällning för de gripanden som hans film orsakade. I brevet står det även att Ali Taleb arbetade för de amerikanska soldaterna. Men Ali gjorde bara sitt jobb som journalist.

– Jag menade inte att sätta dit nån och har ingen politisk agenda. Jag vill skildra verkligheten, det är allt, säger han.

Ali Taleb kom till Sverige för snart fyra år sedan. Under sin tid i Sverige har han arbetat som frilansande journalist för tv-kanalerna Al-Hurra, Al-Iraqia och Al-Saudia, samt för nyhetsbyrån Associated Press. Beslutet att lämna Irak fattade han efter att filmen Night of Baghdad visats för första gången och en bomb avsedd för Ali Taleb istället skadade hans gravida fru. I februari förra året visade Ali Taleb, sitt ansikte i irakisk tv, i ett reportage för den (USA-finansierade) tv-kanalen Al-Hurra. Reportaget gjordes i Stockholm men redan två dagar senare utsattes hans familj i Bagdad för hot. Därefter började Ali Taleb få skrämmande mobilsamtal om att han och hans familj kommer att mördas. Hoten kom från olika irakiska telefonnummer och framfördes av olika personer. Han visste inte hur allvarligt han skulle ta hoten men polisanmälde dem. En knivattack mot honom på öppen gata den 9 maj 2010 gjorde allvaret bakom hoten uppenbart. Några dagar senare bekräftades kopplingen mellan de irakiska mobilhoten och knivmannen. Ali Taleb fick ett nytt hotsamtal:– Där ser du hur lätt vi kan komma åt dig. Nästa gång kommer vi att avsluta både ditt och dina barns liv. Du ska få betala för vad du har gjort med ditt blod.

I slutet av maj i fjol fick Ali Taleb ett handskrivet hotbrev i brevinkastet hemma i Jakobsberg. Han hade haft sin mobiltelefon avstängd under några dagar, och i brevet stod det att han alltid måste ha mobilen påslagen om han vill att han och hans familj ska få fortsätta leva. Brevet var undertecknat med ”Den irakiske vargen”. Två veckor senare blev bakdörren på Ali Talebs gamla hus i Bagdad, där hans faster fortfarande bor, sönderslagen. I direkt anslutning till händelsen fick han ett sms från en person som tog på sig skadegörelsen och meddelade att han ”ser fram emot Alis hemkomst”. Ali Taleb har fått avslag på sin asylansökan i samtliga instanser. Migrationsverket motiverar sitt beslut med att de inte ser en hotbild mot Ali och hävdar att uppgifter som han har lämnat vid olika förhör skiljer sig åt. Men det beror enligt Ali främst på att han vid det första intervjutillfället hade en tolk som inte riktigt höll måttet. Felöversättningarna och missförstånden som då uppstod har sedermera orsakat avslag på avslag för Ali och hans familj. Det sista försöket han gjorde var att i april i år ansöka om verkställighetshinder (hinder som uppstått som gör att avvisningen inte kan verkställas).

Då hade han mottagit kravbrevet från Iraks klanråd och på nytt blivit livrädd. Brevet ser formellt ut med stämplar, ett emblem och underskrifter, och klanrådets anvisningar verkar utgöra ett parallellt rättssystem i Irak, där den gamla principen ett ”öga för ett öga, en tand för en tand” råder. Men detta hot om blodutgjutelse räckte alltså inte för att migrationsmyndigheterna skulle ändra sitt beslut. I nästa vecka flygs Ali Taleb hem till ”Den irakiske vargen” som så otåligt väntar på honom.– Jag kan inte åka hem, säger Ali Taleb. Mitt namn står skrivet svart på vitt och de kommer inte att tveka att ta ut sin hämnd, eftersom jag orsakade problem för deras familjer. De kallar det att skipa rättvisa. Journalist Ali Taleb is being sent back to Iraq Ali Taleb, a journalist from Iraq operating in Stockholm, Sweden, has been arrested och taken to the detention department of the Swedish Migration Board. Forceless, he is now awaiting the deportation to his home country, where an Iraqi clan wants “to see his blood flow”. Reporters Without Borders expresses its deep concern over the situation and calls on the immigration authorities to revise their deportation decision. At lunch time last Saturday three men came to Ali Taleb’s apartment in Jakobsberg north of Stockholm. The men were policemen dressed in civilian clothes sent by the Swedish Migration Board to bring Ali Taleb to the detention department in Märsta outside of Stockholm. The arrest was a shock to Ali since he had not received information from the immigration authorities about that his case was closed. ”I thought that my case was still open, that there was a possibility that I would get to stay here,” Ali Taleb says. ”My life will be over if I have to return to Iraq”.

Reporters Without Borders has been reporting about the Iraqi journalist Ali Taleb before. He has received many death threats after the screening of his film Night of Baghdad, since it caused a row of arrests of Iraqi men illegally carrying guns in the film. Members of the same clan as the arrested men wants to retaliate against Ali Taleb for the pain he has caused their ”brothers”. In a letter from ”the Iraqi Council of Clans” the clan demands that Ali Taleb is being deported from Sweden because they want to see his blood flow as retaliation for the arrests that his film caused. The letter also says that Ali Taleb was working for the American forces. But Ali only did his job as a journalist. ”I never meant to cause trouble for anyone och have no political agenda. I want to portray reality, that is all,” he says. Ali Taleb has lived in Sweden for four years. During his time in Sweden he has been working as a freelance journalist, making reports for the TV-channels Al-Hurra, Al-Iraqiya and Al-Saudia, and for the news agency Associated Press. He made the decision to leave Iraq after the first screening of his film Night of Baghdad when a bomb that was intended for him instead hurt his pregnant wife. In February last year Ali Taleb showed his face in Iraqi television, in a report from Sweden. From that day Ali Taleb started to receive frightening phone calls about that he and his family would get killed. The threats came from different Iraqi numbers and were delivered by different persons. Ali Taleb did not know how serious the threats were but reported them to the Swedish police. In May 2010 the level of seriousness behind the threats became clear when Ali was attacked by a man with a knife close to his home in Jakobsberg.

A few days afterward he received a phone call: ”Now you see how easily we can get to you. Next time we will kill both you and your children. You are going to pay in blood for what you did.” At the end of May last year Ali Taleb got a handwritten letter in his mailbox. He had had his mobile phone closed for a couple of days and the letter said that he has to have his mobile all the time, if he wants to live. The letter was signed by ”The Iraqi Wolf”. Two weeks later the back door of Ali Taleb’s house in Baghdad, were his aunt is still living, was smashed. Shortly Ali received an sms from a person who said that he was the one behind the vandalism, and that he was “looking forward to Alis’ return home”. Ali Taleb’s application for asylum has been denied in all instances. The Swedish Board of Immigration are motivating the decision by the fact that they do not think that there is a threat towards Ali and that parts of the information given by Ali differentiates from one interview to another. But this is, according to Ali, merely a result of that the interpreter he had during the first interview did not speak Arabic very well. The mistranslations and misunderstandings that this bad interpreter caused has resulted in one denial after the other for Ali and his family. Ali’s last attempt to convince the immigration authorities of the fact that he needs to stay in Sweden, was in April this year when he sent an application for ”impediments for enforcement” (impediments that have arisen that makes it impossible to enforce the deportation).

At this point Ali had received the letter from the Iraqi Council for Clans and he had, once again, become scared to death. The document from the council looks formal with stamps, a badge at the top and signatures at the bottom, and the instructions from this Council for Clans seems to be part of a parallel judicial system in Iraq, where the old principle ”an eye for an eye, a tooth for a tooth” is still valid. But this threat of bloodshed was apparently not enough to make the Swedish immigration authorities change their decision. Next week Ali Taleb is being flown back home to ”the Iraqi Wolf” that so impatiently waits for him. ”I can’t go back,” Ali Taleb says. ”My name is written black on white and these men will not hesitate to avenge the trouble that I caused for their families. They call it justice.”