RSF kräver att Sverige som ordförandeland i EU värnar yttrandefriheten

I ett brev till den svenska representationen i Bryssel kräver Reportrar utan gränser tillsamman med Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, och Civil Rights Defenders att Sverige som ordförandeland i EU värnar yttrandefriheten. Det de förhandlingar som just nu pågår om ett nytt direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk.

Det så kallade SLAPP-direktivet presenterades av EU-kommissionen för ett år sedan. Under förhandlingarna i rådet har det presenterats ett kompromissförslag som kraftigt minskar skyddet för den som utsätts för SLAPP, rättsprocesser som dras igång för att tysta och hindra exempelvis granskande journalister.

Läs brevet här: 

Bäste Lars Danielsson,

Vi utgör den svenska arbetsgruppen som arbetar mot SLAPPs i Europa och skriver för att uttrycka vår oro kring det senaste utkastet till kompromissförslag av EU-kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som deltar i den offentliga debatten mot uppenbart ogrundade rättsprocesser och rättegångsmissbruk.

Vi finner att det förevarande kompromissförslaget drastiskt begränsar dess tillämpningsområde och försvagar avgörande skyddsåtgärder.

Särskilt oroar vi oss över följande:

  1. I EU-kommissionens föreslagna direktiv framgick det av artikel 4 samt skäl 22 att direktivet blir tillämpligt om tvisten har ”gränsöverskridande följder” och en tvist skulle anses ha en sådan följd även om båda parter har hemvist i samma medlemsstat, om deltagandet i den offentliga debatten som åtgärden rör avser en fråga av allmänintresse som är relevant för mer än en medlemsstat. I utkastet till kompromissförslaget har detta tagits bort vilket föranleder att det saknas riktlinjer för en harmoniserad implementering av direktivet.
  2. I utkastet till kompromissförslagets tillagda skäl13(a) definieras ”uppenbart ogrundad” så snävt att den förslagna avvisningsmekanismen inte kommer att få avsedd effekt. I enlighet med det nya utkastet är en talan uppenbart ogrundad om det inte finns utrymme för något rimligt tvivel. Det är en alldeles för hög tröskel som kommer att föranleda att de flesta rättegångsmissbruk inte kommer att omfattas
  3. Artikel15 som stipulerade skadeståndsandsansvar är borttaget i kompromissförslaget. Vidare har andra åtgärder som var utformade för att skydda enskilda, såsom journalister och människorättsaktivister eller civilsamhällsorganisationer försvagats avsevärt. Detta föranleder att regelverket i vissa delar förlorar sin verkan.

    Vi har förståelse för att Sverige som ordförandeland tar på sig en roll som medlare i förhandlingarna för det förevarande lagförslaget. Emellertid borde detta inte stå i strid med att Sverige samtidigt står upp för demokratiska värden och mer rättssäkert Europa i den här frågan, vilket även utgör en av pelarna i det svenska ordförandeskapets prioriteringar. Europa befinner sig i en tid när det demokratiska utrymmet krymper och det är därför viktigt att Sverige nu agerar i enlighet med vår långa demokratiska historia genom att fortsatt vara en röst som värnar om yttrandefriheten.

    Vänliga hälsningar,

Civil Rights Defenders
Journalistförbundet
Tidningsutgivarna
Reportrar utan gränser

 

Läs också artikel publicerad i DN den 18 april 2023

 

Bilden är på Erik Halkjaer och Annelie Östlund Realtid, på ett seminarium om SLAPP  som RSF arrangerade i maj 2022 i samarbete med EU-parlamentet i Stockholm.
Foto: Katarina Carlsson