RSF skriver till Utrikesutskottet: Återinsätt kommissionen som undersöker UD:s hantering av Gui Minhai och Dawit Isaak

Reportrar utan gränser skriver till Utrikesutskottet och kräver att kommissionen som undersökte hur Utrikesdepartementet hanterat två ärenden där svenska medborgare sitter fängslade i utlandet, Gui Minhai och Dawit Isaak, har hanterats. Det gör vi nu inför att Utrikesutskottet har kallat UD:s rättschef till ett möte den 23 februari.

Kraven stöds också av Dawits juridiska team, Jesús Alcalá och Percy Bratt:
– Regeringen har nonchalerat riksdagen. Vad som var tänkt som en allsidig och oberoende granskning av UD:s arbete för frigivning av Dawit Isaak och Gui Minhai blev av regeringen omformad till en UD-styrd selektering av vad som fick bli föremål för insyn. Det är allvarligt och maktfullkomligt. Det urholkar också riksdagens myndighet.
– Statsrättsliga skäl talar entydigt för kravet på en granskning som till fullo svarar mot riksdagens beslut. Att en sådan granskning sker är dessutom viktig som medmänskligt uttryck.

Det var RSF som redan sommaren 2016 väckte förslaget om en kommission. Nu kräver RSF att kommissionen måste återinsättas så att den kan slutföra sitt arbete.

Läs också Susanne Bergers artikel The same pattern from Raoul Wallenberg to Dawit Isaak — Part of the truth remains obscure

Missa inte heller den rapport RSF skrivit om Dawit Isaak.

Här är rapporten Ett stort kliv bakåt för journalistiken i Kina.

Till Utrikesutskottet
Den 20 januari 2021 beslutade en helt enig riksdag att ställa sig bakom Utrikesutskott uppmaning till regeringen att undersöka hur Utrikesdepartementet hanterat två ärenden där svenskar fängslats i utlandet för sin journalistiska och publicistiska verksamhet, Gui Minhai i Kina och Dawit Isaak i Eritrea.
Från beslutet (Bet. 2020/21:UU7, rskr. 2020/21:160):

”Undersökningskommissionen ska ges tillgång till all information, inklusive sådan som är sekretessbelagd, och även aktivt söka information från anhöriga, tjänstemän och andra personer som har varit involverade i ärendena.”
När kommissionens rapport lades fram i oktober stod det klart att regeringen trotsat riksdagens beslut. Utrikesdepartementet gav inte ledamöterna tillgång till all information. På sidan 109 i sin rapport (SOU 2022:55) skriver kommissionen:
”Kommissionen har inte fått ta del av alla handlingar och uppgifter som finns i Dawit Isaaks ärende. Kommissionens slutsatser när det gäller Dawit Isaak måste därför ses i ljuset av möjligheten att information som kommissionen inte har fått ta del av skulle kunna ha påverkat slutsatserna.”
Redan i regeringens direktiv (Dir. 2021:40) för den kommande kommissionen frångås riksdagsbeslutet. Regeringen återger utrikesutskottets formulering ovan, men lägger sedan till ett eget kriterium för vad som skall lämnas ut. Därigenom undergrävs riksdagsbeslutet och granskningen begränsas:
”Kommissionen ska ges tillgång till all relevant information, inklusive uppgifter som omfattas av sekretess, som finns i ärendena hos Utrikesdepartementet och utlandsmyndigheterna och som kommissionen behöver för att fullgöra sitt uppdrag.”
Kommissionen kunde bara konstatera att UD hemlighöll ett okänt antal dokument för dem. Agerandet gjorde att riksdagsbeslutet inte kunde genomföras fullt ut.
• Därför uppmanar vi Riksdagen att se till att granskningen kan slutföras antingen genom att kommissionen återinsätts eller på annat vis.
• Vi uppmanar er att låta frågan om varför och hur regeringen gick emot riksdagens beslut och begränsade kommissionens arbetsmöjligheter prövas av Konstitutionsutskottet.
• Vi undrar också hur utskottet ställer sig till att ert initiativ och beslut trotsades genom att Utrikesdepartementet hemlighöll handlingar.

Erik Halkjaer, ordförande Reportrar utan gränser

Bakom kravet att granskningen måste slutföras står även Dawit Isaaks dotter Betlehem Isaak, Journalistförbundet, Tidningsutgivarna, Sveriges Tidskrifter, Utgivarna, Publicistklubben, Författarförbundet, Svenska PEN, Raoul Wallenberg Centre for Human Rights i Kanada och internationella Reportrar utan gränser i Paris.

Foto: RSF
Bilden är från oktober 2022 när granskningskommisionen lämnat sin rapport och vi manifesterade utanför Utrikesparlamentet för att kräva – låt Kommissionen göra klart sitt arbete. Vi uppmanade också myndigheterna i Eritrea och Kina – släpp Dawit Isaak och Gui Minhai.