RSF välkomnar EU:s nya medielag

EU-parlamentet och EU:s medlemsländer är överens om ett förslag till en ny mediefrihetslag i unionen. Reportrar utan gränser (RSF) välkomnar uppgörelsen som kommer att stärka medier i Europa.Nu uppmanar parlamentet och rådet att godkänna lagförslaget.

Efter intensiva förhandlingar nådde Europaparlamentets och rådet den 15 december en viktig överenskommelse om den föreslagna medialagen, EMFA. Den kommer att stärka nyhetsmediernas redaktionella oberoende, stävja politisk och ekonomisk inblandning i medierna och begränsa de faror som följer av koncentrationen av medieägandet.

En viktig utveckling i slutdiskussionerna var att artikel 4.4 i EMFA inte längre kommer att innehålla en uttrycklig hänvisning till ett möjligt undantag från lagens bestämmelser på grund av ”nationell säkerhet”. I månader har RSF och andra organisationer drivit en kampanj för att få bort ett uttryckligt ”nationellt säkerhetsundantag” som öppnar vägen för godtyckliga åtgärder från regeringar.

Under de senaste dagarna har RSF vädjat till den franske inrikesministern Gérald Darmanin att agera ansvarsfullt. Inför den sista rundan av ”trepartssamtalen” avslöjade RSF ett internt PM från det franska arméministeriet och inrikesministeriet som försvarar ett undantag för nationell säkerhet med motiveringen att den franska underrättelsetjänsten måste kunna hålla journalister under uppsikt för att bland annat kunna identifiera utländska underrättelseagenter.

–En uttrycklig hänvisning i EMFA till ett undantag för nationell säkerhet skulle ha öppnat dörren för övervakning av journalister och kränkningar av deras källskydd, och därför är det en seger för journalistiken att det togs bort, trots att flera medlemsländer, framför allt Frankrike, insisterade på det. EMFA fastställer också många andra viktiga skyddsåtgärder för EU-medborgarnas rätt till information. Vi tackar alla dem som mobiliserade för att förhindra att detta undantag för nationell säkerhet införs i europeisk lagstiftning, och vi kommer att förbli särskilt vaksamma när det gäller EMFA:s genomförande, säger Christophe Deloire, generalsekreterare för RSF

I den slutliga versionen av EMFA välkomnar RSF särskilt följande bestämmelser:

  • Ett krav på medlemsstaterna att respektera rätten till tillgång till en mångfald av oberoende medier, och att inrätta en rättslig ram som garanterar rätten till ”fri och demokratisk diskurs” (artikel 3)
  • Skyddsåtgärder för public service-medier, som måste vara ”redaktionellt och funktionellt” oberoende och måste ha en finansiering som garanterar detta oberoende (artikel 5)
  • Skapa regler som säkerställer insyn i medieägandet, skyddar nyhetsmediernas redaktionella oberoende och förhindrar intressekonflikter (artikel 6)
  • Inrättande av en samordningsmekanism mellan nationella tillsynsmyndigheter för att reagera på propaganda från fientliga länder utanför EU (artikel 16);
  • Bättre skydd för onlineinnehåll som produceras av nyhetsmedier gentemot de ledande plattformarnas makt (artikel 17);
  • Reglering av medieförvärv: de måste utvärderas, inte bara med avseende på deras inverkan på marknaden, utan också med avseende på deras inverkan på mediemångfald och redaktionellt oberoende (artikel 21);
  • Ett krav på medlemsländerna att motivera alla lagstiftnings- eller administrativa åtgärder som kan påverka redaktionell mångfald eller redaktionellt oberoende, och att se till att de är proportionerliga, förutsebara och möjliga att överklaga (artikel 20)
  • Regler som säkerställer att statlig reklam fördelas mellan olika medier på ett öppet, objektivt, proportionerligt och icke-diskriminerande sätt (artikel 24)